Rada Nadzorcza

Jan Budziński
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kuczkowicz
Zastępca Przewodniczącego Rady

Bolesław Bogacz
Sekretarz Rady

Jan Paś
Członek Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Karol Mastela
Członek Rady, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Józef Pawlak
Członek Rady, Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Stanisław Koziana
Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Kredytowego

Dominik Dunaj
Członek Rady, Wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego

Jacenty Galik
Członek Rad, Komitet Audytu

Jan Kuczkowicz
Członek Rad, Komitet Audytu

Stanisław Zahora
Członek Rady, Komitet Audytu

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.