Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Jabłonce informuje, że w przypadku trudnej sytuacji finansowej Kredytobiorca może ubiegać się o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, tj. wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego lub pożyczkę na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia.

Wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia Kredytobiorca może złożyć w formie pisemnej poprzez osobiste złożenie wniosku w Banku bądź drogą pocztową oraz poprzez wysłanie wypełnionego wniosku na adres e-mail: kredyty@bsjablonka.pl.
W ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Bank dokonuje weryfikacji tego Wniosku i podejmuje Decyzję o udzieleniu Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia.

Wsparcie lub Pożyczka na spłatę zadłużenia lub Promesa mogą być przyznane, jeżeli:

 1. w dniu złożenia wniosku o Wsparcie lub Pożyczkę na spłatę zadłużenia lub Promesy co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 2. wartość wskaźnika RdD przekracza 50% (wskaźnik RdD - stosunek wydatków Kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej Kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Gospodarstwa domowego Kredytobiorcy), lub
 3. miesięczny dochód Gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi Kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  1. w przypadku Gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
  2. w przypadku Gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczby członków Gospodarstwa domowego Kredytobiorcy.

Informacja o wysokości waloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczenia pomocy społecznej o której mowa powyżej znajduje się poniżej:
Art. 8. ust.1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej [Kryterium dochodowe]:

 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje:
  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie".

 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ