Program “Rodzina 500+” oraz “Dobry Start 300+” – złóż wniosek przez Internet

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów!

Złóż wniosek online, bez stania w kolejkach!

 

Klienci, którzy mają lub otworzą w naszym Banku konto z dostępem do bankowości internetowej, mają możliwość złożenia wniosku do Programu Rodzina 500+, a także Dobry Start 300+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet.

 

Program  „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Komu przysługuje wniosek?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne! Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek online od 28 sierpnia w bankowości elektronicznej!
Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online już od 28 sierpnia do 30 listopada przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną ZŁÓŻ WNIOSEK

Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wypełnienie wniosku w systemie internetowym eBankNet:

  • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie rodzina "500+" lub „Dobry Start 300+” w ramach bankowości.
  • Wniosek o świadczenie dobry start klient znajdzie po zalogowaniu do systemu, w menu Wyprawka 300+ lub Rodzina 500+ - "Nowy wniosek".

  • Klient składa wniosek w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego.  Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Złożony wniosek klient może pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
  • Jeżeli do wniosku klient chce załączyć wymagane dokumenty, winien przygotować wcześniej ich skany. Załączniki mogą być o określonych parametrach: format załączników to JPG, PNG lub PDF, maksymalna liczba załączników: 7 sztuk; maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB; maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB; nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  •  Statusy wniosku:
„Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.
  • Złożony przez klienta wniosek zostanie przekazany do systemu Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
  • Na wskazany we wniosku adres e-mail klient otrzyma od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
  •  Jeśli okaże się, że wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, klient zostanie o tym poinformowany.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/