Zmiana oprocentowania lokat terminowych

Szanowni Klienci,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jabłonce informuje o obniżeniu oprocentowania lokat 1, 3, 6, 12, 24 oraz 60 miesięcznych w PLN oraz lokat terminowych w EUR i USD, począwszy od dnia 06.06.2020 r.

Uzasadnienie:

  1. Rada Polityki Pieniężnej Rzeczpospolitej Polskiej obniżyła trzykrotnie stopy procentowe na rynku finansowym łącznie o 1,4%, w związku z epidemią wirusa COVID-19.
  2. Na rynku finansowym w Polsce obowiązują obecnie bardzo niskie depozytowe stopy procentowe.

  3. Od nadwyżek depozytowych lokowanych w Warszawie w Banku BPS S.A. nasz Bank uzyskuje niskie odsetki.

W związku z powyższym Zarząd BS w Jabłonce postanowił od dnia 06.06.2020r. obniżyć oprocentowanie wszystkich lokat terminowych w PLN. Oprocentowanie lokat dewizowych wyrażonych w EUR i USD będzie zerowe od dnia 06.06.2020r.

Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian oprocentowania tj. przed 06.06.2020 r. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez utraty odsetek, jeżeli nie akceptuje obniżenia oprocentowania.

Jeśli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian oprocentowania Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian – Bank uznaje, że Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. W tym przypadku nie jest konieczna osobista wizyta w Banku.

W przypadku gdy Rada Polityki Pieniężnej w Warszawie po ustąpieniu pandemii COVID-19 zdecyduje o podwyższeniu oprocentowania, to nasz Bank podniesie oprocentowanie tych depozytów, a wysokość oprocentowania określona będzie w Tabeli oprocentowania i podana do wiadomości na stronie internetowej Banku oraz na tablicach ogłoszeń (podstawa prawna: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych § 42 ust. 2. oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych § 24 ust. 2).

Przedstawiamy zmienione oprocentowanie lokat terminowych w Tabeli poniżej, które obowiązuje od dnia 06 czerwca 2020 r.

Tabela oprocentowania lokat terminowych od 06.06.2020 r.