Załącznik_nr_6.4_Dokument_doty_opłat_z_tyt_usług_związ_z_rach_walut.