Kredytowanie

Kredyt w rachunku bieżącym

Jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy, chcesz skutecznie konkurować na rynku, a nie

dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, możesz liczyć na pomoc z naszej strony.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym może być przeznaczony na pokrycie zobowiązań

płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze cechy kredytu:

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 12 miesięcy 

z możliwością przedłużenia na następne okresy,

 • spłata kredytu następuje w jednej racie na koniec okresu kredytowania,
 • spłata kredytu odbywa się automatycznie, każdy wpływ na rachunek odnawia limit

kredytu o wielkość dokonanej wpłaty,

 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku od 3,50 do 5,00 p.p.*,
 • prowizja za udzielenie kredytu - 1,50%

*wysokość marży uzależniona od jakości zabezpieczeń oraz od jakości zdolności kredytowej

Kwota kredytu ustalany jest  indywidualnie w oparciu o:

 • analizę dokumentów potwierdzających osiągane dochody,
 • okres prowadzenia rachunku w Banku,
 • analizę wpływów na rachunek bieżący.

Kredyt inwestycyjny na zakup środków transportu

Kredyt ten przeznaczony jest na zakup nowych oraz używanych środków transportu wykorzystywanych w prowadzonej w działalności gospodarczej.

Najważniejsze cechy kredytu:

 • spłata kredytu - w ratach miesięcznych,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku 4,00 p.p.,
 • prowizja za udzielenie kredytu:
  • kwota do 100 000 zł - 3,50%
  • kwota powyżej 100 000 zł do 300 000 zł - 3,00%
  • kwota powyżej 300 000 zł - 2,50%
 • maksymalna kwota kredytu: brak ograniczeń,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu.

Kredyt ten przeznaczony jest na zakup środków transportu:

 • nowych u dowolnie wybranego sprzedawcy,
 • używanych, których wiek nie przekracza 10 lat.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać:

 • dla kredytu na zakup nowego środka transportu - 80% ceny zakupu,

 


Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny ogólny może być przeznaczony na zakup sprzętu i maszyn, modernizację i rozwój

linii technologicznych, zakup nieruchomości, budowę i rozbudowę budynków oraz budowli, itp.

Najważniejsze cechy kredytu:

 • kwota kredytu - uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia oraz zdolności kredytowej,
 • okres kredytowania - do 15 lat(do 25 lat w przypadku inwestycji z branży hotelarsko-turystycznej),
 • oprocentowanie zmienne – WIBOR 3M + marża Banku 4,00 p.p.,
 • prowizja za udzielenie kredytu:
  • kwota do 100 000 zł - 3,50%
  • kwota powyżej 100 000 zł do 300 000 zł - 3,00%
  • kwota powyżej 300 000 zł - 2,50%
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

 


Kredyt obrotowy

Jeśli myślisz o rozwoju swojej działalności, chcesz skutecznie konkurować na rynku, a nie dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, proponujemy skorzystanie z atrakcyjnego kredytu obrotowego.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą oraz procesem rozliczeń pieniężnych.

Najważniejsze cechy kredytu:

 • okres kredytowania - do 60 miesięcy,
 • spłata kredytu - w ratach miesięcznych,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku od 3,00 do 4,50 p.p.*,
 • prowizja za udzielenie kredytu:
  • kwota do 100 000 zł - 3,50%
  • kwota powyżej 100 000 zł do 300 000 zł - 3,00%
  • kwota powyżej 300 000 zł - 2,50%
 • maksymalna kwota kredytu: brak ograniczeń,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu.

*wysokość marży uzależniona od jakości zabezpieczeń oraz od jakości zdolności kredytowej


Kredyt płatniczy

Na co można przeznaczyć kredyt?

Na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze cechy kredytu:

 • wysokość kredytu - ustalana w zależności od potrzeb płatniczych,
 • okres kredytowania - do 6 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku 5,00 p.p.,
 • prowizja za udzielenie kredytu - 1,50%
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednej racie na koniec okresu kredytowania

Gwarancje poręczenia i promesy

Bank Spółdzielczy udziela gwarancji, poręczeń i promes kredytowych w obrocie krajowymi zagranicznym w złotych. Gwarancje wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań - Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

Korzyści:

 • wzrost wiarygodności zleceniodawcy gwarancji poprzez zabezpieczenie zobowiązań w postaci gwarancji bankowej,
 • elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpiecza interesy partnerów umów (organizatora przetargu, kupującego, sprzedającego, leasingodawcy, kredytodawcy),
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności zleceniodawcy gwarancji przez Bank - Bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji na rzecz wskazanego w gwarancji beneficjenta.

Kto może się starać o gwarancje, poręczenia i promesy?

Osoba posiadająca:

 • rachunek w Banku lub zrzeszonym banku spółdzielczym i prowadząca rozliczenia pieniężne za pośrednictwem tego rachunku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
 • zdolność kredytową.