Lokaty firmowe

Lokaty w złotych | Lokaty walutowe

Lokaty w złotych

 

Lokaty terminowe dla firm prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 2 i 5 lat.

Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.

Minimalny wkład lokaty wynosi 500,00 zł.

Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sposób naliczania odsetek:

  • w przypadku lokat otwieranych na okres 1 lub 3 miesiące, odsetki są naliczane na koniec zadeklarowanego okresu.
  • przy lokatach otwieranych na okres 6, 12, 24 i 60 miesięcy, odsetki naliczane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przenoszone na rachunek a'vista. Po upływie zadeklarowanego okresu odsetki z rachunku a'vista dopisywane są do lokaty terminowej.

Sprawdź aktualne oprocentowanie

 


 

Lokata walutowa

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych mogą być otwierane ona okres 1, 3, 6 i 12 miesięcy. 
Rachunki lokat oszczędnościowych prowadzone są w następujących walutach wymienialnych:

  • dolary amerykańskie - z minimalnym wkładem 300,- USD,
  • waluta EURO - z minimalnym wkładem 300,- EUR.

Lokaty w walutach wymienialnych są prowadzone jako lokaty o zmiennym oprocentowaniu.
Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie

odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny, o ile

do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.

Sprawdź aktualne oprocentowanie