Skip to main content
  • Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JABŁONCE O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO” WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Jabłonce, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jabłonce”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jabłonce

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, których zgodnie z zasadą proporcjonalności Bank nie stosuje lub stosowane są W zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” - ułatwienia dla udziałowców:
Statut Banku i przepisy Prawa Spółdzielczego regulują przebieg i udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym dotychczas nie miało uzasadnienia wprowadzenie takiego sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” - transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych W rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących §11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

3. Zasady określone W rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z nie wykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Jabłonka, dnia 31.03.2023 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jabłonce

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JABŁONCE

Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty kwartalne dotyczące monitorowania ryzyk przedkładane Radzie Nadzorczej oraz przeprowadzony przez Zarząd przegląd zarządczy na podstawie Uchwały numer 23/4 z dnia 09.05.2022 roku. W wyniku oceny stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jabłonce”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” została opracowana i przyjęta do stosowania „Polityka zarządzania ładem Korporacyjnym Banku Spółdzielczego w Jabłonce„.
Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Na podstawie oceny Rada stwierdza:

  1. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku.
  2. Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów.
  3. Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
  4. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
  5. Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.
  6. Polityka wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko.
  7. Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.
  8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jabłonce” dostępny jest na stronie internetowej Banku.
Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Banku.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

Jabłonka, dnia 21.03.2023 roku

Rada Nadzorcza

POLITYKA UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW

Polityka unikania konfliktów interesów w Banku Spółdzielczym w Jabłonce

Znajdziesz nas też tutaj