Skip to main content
  • Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Bank Spółdzielczy w Jabłonce realizując obowiązek określony w postanowieniach:

Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych; Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu - z późniejszymi zmianami, przedstawia informacje na temat zasad polityki informacyjnej Banku.  Ujawnienie informacji dot. ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitał., polityki w zakresie wynagrodzeń i innych inf. zgodnie z Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dn. 26.06.2013r. w spr. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,  wg stanu na 31.12.2017r.

Polityka informacyjna BS Jabłonka

Polityka informacyjna BS Jabłonka - ujawnienia za 2018

Polityka informacyjna BS Jabłonka - ujawnienia za 2019

Polityka informacyjna BS Jabłonka - ujawnienia za 2020

Polityka informacyjna BS Jabłonka - ujawnienia za 2021

Polityka informacyjna BS Jabłonka - ujawnienia za 2022

Znajdziesz nas też tutaj