Skip to main content
  • Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Jan Budziński
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kuczkowicz
Zastępca Przewodniczącego Rady

Jan Paś
Sekretarz Rady

Franciszek Adamczyk
Członek Rady, Komitet Audytu

Jan Kuczkowicz
Członek Rady, Komitet Audytu

Stanisław Koziana
Członek Rady, Komitet Audytu

Jacenty Galik
Członek Rady

Józef Pawlak
Członek Rady

Karol Mastela
Członek Rady

Klaudia Sandrzyk
Członek Rady

Stanisław Zahora
Członek Rady

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

Znajdziesz nas też tutaj