Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

 

Lokaty terminowe dla rolników prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 2 i 5 lat.Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.

Minimalny wkład lokaty wynosi 500,00 zł.

Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Sposób naliczania odsetek:

  • w przypadku lokat otwieranych na okres 1 lub 3 miesiące, odsetki są naliczane na koniec zadeklarowanego okresu.
  • przy lokatach otwieranych na okres 6, 12, 24 i 60 miesięcy, odsetki naliczane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przenoszone na rachunek a'vista. Po upływie zadeklarowanego okresu odsetki z rachunku a'vistadopisywane są do lokaty terminowej.

Sprawdź aktualne oprocentowanie.