Reklamacje i skargi

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących produktów oraz usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych, klient ma prawo złożyć reklamację.

W zależności od problemu w celu złożenia reklamacji można skorzystać z jednej z form komunikacji:

  • osobiście w placówce bankowej w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  • telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu 18 26 523 01;
  • listownie w formie pisemnej na adres: Bank Spółdzielczy w Jabłonce, ul.Krakowska 3, 34-480 Jabłonka;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres centrala@bsjablonka.pl

Szczegółowe zasady zostały opisane w dokumentach znajdującym się poniżej